فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس فارسی تا آخر 9 و علوم و فنون تا آخر 6 رفتیم.

فلسفه دوازدهم

مدرس: یاری، سعید
فعالیت: تدریس درس5+ بررسی متن
تکلیف: حل تست های درس5+ پرسش درس5

عربی اختصاصی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: تدریس درس 6 دهم و تمارین درس 2 دوازدهم
تکلیف: مطالعه تمام قواعدی که تدریس شده و پرسش از لغات دروس 1 و 2 دوازدهم و تست های درس 6 دهم قلمچی

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس درس 3 فصل 1 دوازدهم
تکلیف: مطالعه و حل تمارین کتاب

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس درس سوم فصل 1 دوازدهم - امار تحلیل آزمون جمعه و حل کامل سوالات
تکلیف: سوالات بارگذاری شده تا فردا حل شود فردا پرسش کامل از امار

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس درس 13 دهم تدریس درس 4 دوازدهم
تکلیف: خلاصه نویسی و تست های درس 13 دهم تکالیف کامل درس 4 دوازدهم

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
تکلیف: حل تست های ارسالی بخش 1 فصل 4 و بخش 2 فصل 1 و 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: