متوسطه دوم پسرانه اصفهان

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای بصیری
تصویر
نما متوسطه دوم پسرانه اصفهان
نما
نما متوسطه دوم پسرانه اصفهان
نما
حیاط متوسطه دوم پسرانه اصفهان
حیاط
کلاس متوسطه دوم پسرانه اصفهان
کلاس
کلاس متوسطه دوم پسرانه اصفهان
کلاس
کلاس متوسطه دوم پسرانه اصفهان
کلاس
آزمایشگاه متوسطه دوم پسرانه اصفهان
آزمایشگاه
آزمایشگاه متوسطه دوم پسرانه اصفهان
آزمایشگاه
دفتر مدیریت متوسطه دوم پسرانه اصفهان
دفتر مدیریت
دفتر مدیریت متوسطه دوم پسرانه اصفهان
دفتر مدیریت