متوسطه دوم پسرانه تبریز

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای یگانه
تصویر
حیاط متوسطه دوم پسرانه تبریز
حیاط
حیاط متوسطه دوم پسرانه تبریز
حیاط
راه‌پله متوسطه دوم پسرانه تبریز
راه‌پله
دفتر مدیریت متوسطه دوم پسرانه تبریز
دفتر مدیریت