متوسطه دوم پسرانه خوارزمی زنجان

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای حسنی