متوسطه دوم پسرانه شیراز

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای سلطانی
تصویر
نما متوسطه دوم پسرانه شیراز
نما
حیاط متوسطه دوم پسرانه شیراز
حیاط
حیاط متوسطه دوم پسرانه شیراز
حیاط
کلاس متوسطه دوم پسرانه شیراز
کلاس
سایت رایانه متوسطه دوم پسرانه شیراز
سایت رایانه
سالن همایش متوسطه دوم پسرانه شیراز
سالن همایش