متوسطه پسرانه خوارزمی گرمسار

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای احسانی