متوسطه پسرانه دکتر علی شریعتی نقده

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای ابراهیم‌زاده