متوسطه پسرانه رسالت بندرلنگه

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای بهرامزاد
تصویر
نما متوسطه پسرانه رسالت بندرلنگه
نما
حیاط متوسطه پسرانه رسالت بندرلنگه
حیاط
آزمایشگاه متوسطه پسرانه رسالت بندرلنگه
آزمایشگاه