متوسطه پسرانه علوی دورود

متوسطه‌ی اول پسرانه با مدیریت رضا گرجی
تصویر
نما متوسطه پسرانه علوی دورود
نما
حیاط متوسطه پسرانه علوی دورود
حیاط
کلاس متوسطه پسرانه علوی دورود
کلاس
ورزشی متوسطه پسرانه علوی دورود
ورزشی