متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده

گزارش گروه

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هشتم جاه طلب، مهشید
فعالیت: فیلم رهایی و تفسیر فیلم
پژوهش هشتم تفضلی، فاطمه
فعالیت: تحقیق عطر
فرهنگ و هنر هشتم کامران فر، مونا
فعالیت: ساخت ویلا
کارگاه مهارت هشتم سقایی، ریحانه
فعالیت: شعله در آب
فیزیک و شیمی هشتم کرمی، زهرا
فعالیت: تدریس آینه مقعر و حل تمرین

گزارش گروه

پیام‌های آسمان هشتم غزازانی، مارال
فعالیت: درس10 و 11 وسوالات درس 10,11،داده شده و امتحان
کامپیوتر هشتم نظری، مرجان
فعالیت: ابزار نوشتن و ابزار برش
تکلیف خانه: پرسش
حساب هشتم شاهسوند، مریم
فعالیت: تدریس اتحاد مزدوج و مربع و حل تمرین
تکلیف خانه: امتحان از فصل توان و رادیکال و حل تمرین
فیزیک و شیمی هشتم کرمی، زهرا
فعالیت: امتحان همگام

گزارش گروه

نگارش هشتم جلیلی، الناز
فعالیت: خولندن انشاهای کتاب و آزاد و تدریس درست نویسی
تکلیف خانه: صفحه 76 و باقیمانده ی انشاهای قبلی
عربی هشتم خیراتی، فاطمه
فعالیت: حل تمرین فصل 7
تکلیف خانه: لغت و ترجمه ی فصل 8
حساب هشتم شاهسوند، مریم
فعالیت: حل تمرین رادیکال
تکلیف خانه: صفحه 206,207
زیست‌شناسی و زمین هشتم اسدی، فاطمه
فعالیت: صفحه 59 تا 62 فصل 7
تکلیف خانه: کتاب کار فصل های کامل نشده و امتحان از فصل 7

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی