متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران مرکز؛ کلاس شقایق

گزارش گروه

مطالعات اجتماعی هفتم آقا زمانی، سمانه
تکلیف خانه: مرور خلاصه نویسی های درس 14 (منابع آب و خاک)
حساب هفتم فرح کرد محله، آمنه
تکلیف خانه: مبحث ب.م.م و مبحث ک.م.م مرور شود.
فیزیک و شیمی هفتم معرفتی، معصومه

گزارش گروه

هندسه‌ی هفتم عینی راد، معصومه
تکلیف خانه: آزمون همگام از کل فصل چهارم (هندسه و استدلال)و فصل ششم:حجم و سطح(درس اول و دوم و سوم)

گزارش گروه

عربی هفتم حیدری قره چشمه، هدی
تکلیف خانه: پرسش کلاسی از کل لغات درس اول تا اخر درس پنجم خوانده شود.تمارین کتاب کار تا پایان درس چهار(کیف حالک؟) حل شود. تست های داده شده حل شود.
حساب هفتم فرح کرد محله، آمنه
تکلیف خانه: کل مبحث ب،م،م و مبحث ک.م.م خوانده شود و امادگی لازم را داشته باشید.
فیزیک و شیمی هفتم معرفتی، معصومه
تکلیف خانه: کوییز کتبی از فصل نهم (منابع انرژی) تا سر مبحث انرژی گرمایی

گزارش گروه

فارسی هفتم عبدالهی فرد، مینا
تکلیف خانه: حل تمارین کتاب کار مربوط به درس دوازدهم
زبان انگلیسی هفتم شیخ انصاری، کیادخت
تکلیف خانه: حفظ کردن مکالمه درس ششم .و practiceدرس ششم(شماره 1 و 2)
هندسه‌ی هفتم عینی راد، معصومه
تکلیف خانه: مرور کامل فصل ششم . (حجم.سطح.مساحت) و حل و مرور تمارین ان
فیزیک و شیمی هفتم معرفتی، معصومه
تکلیف خانه: کوییز از کل فصل نهم (انرژی)و حل تمارین کتاب کار مربوط به فصل نهم،تمارین فصل چهارم کتاب کار حل شود..
زیست‌شناسی و زمین هفتم نوروزی، عاطفه
تکلیف خانه: پرسش کلاسی از :فصل 7 و12و13 (کامل مرور شود)

گزارش گروه

زبان انگلیسی همگانی هفتم دولت آرا، مرضیه
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
تکلیف خانه: درس ده و یازده خوانده شود
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
تکلیف خانه: درس هفت و هشت خوانده شود .
مطالعات اجتماعی هفتم آقا زمانی، سمانه
تکلیف خانه: درس 14 به طور کامل خوانده شود .
حساب هفتم فرح کرد محله، آمنه
تکلیف خانه: مبحث ب.م.م و مبحث ک.م.م مرور شود. تمارین گفته شده در زمینه جبر و معادله و شمارنده ها (دو برگه پشت و رو )انجام شود.