مربی زبان مهد کودک

شهرزاد محرم‌پور

شهرزاد محرم‌پور

مترجمی زبان انگلیسی
مرضیه زارع

مرضیه زارع

تربیت بدنی
شیما جلالیان

شیما جلالیان

ترجمه‌ی هم‌زمان
شادی شیخی یان

شادی شیخی یان

مهندسی کامپیوتر