مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم خجسته

آلبوم

پخت مربا روش های نگه داری مواد غذایی درس علوم کلاس سوم سهراب

پخت مربا روش های نگه داری مواد غذایی درس علوم کلاس سوم سهراب
(آزمایشگاه)

پخت مربا روش های نگه داری مواد غذایی درس علوم کلاس سوم سهراب

آلبوم

جشن خودکار همراه با امضا سوگند نامه قلم توسط دانش آموزان کلاس سوم سهراب

جشن خودکار همراه با امضا سوگند نامه قلم توسط دانش آموزان کلاس سوم سهراب
(پرورشی)

جشن خودکار همراه با امضا سوگند نامه قلم توسط دانش آموزان کلاس سوم سهراب

آلبوم

آلبوم

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت
(پرورشی)

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

آلبوم

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس
(پرورشی)

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس و تقدیر از مربی بهداشت مدرسه