مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

تدریس نور وبازتابش نور،انواع اینه ها

تدریس نور وبازتابش نور،انواع اینه ها
(آموزش پایه)

تدریس نور وبازتابش نور،انواع اینه ها کلاس سوم نظامی