مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی...

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی...
(زبان)

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زبان عمومی هدف/شرح فعالیت تفکیک زباله های بازیافتی...
درس علوم مبحث جاذبه و دافعه ، و اهرم

درس علوم مبحث جاذبه و دافعه ، و اهرم
(آموزش پایه)

درس علوم مبحث جاذبه و دافعه ، و اهرم

آلبوم

سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با

سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... با
(زبان)

سرکار خانم الهامی پایه سوم /زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت بازی خلاق و هدفمند.... تثبیت آموزش.... بازی و ریاضی...پیدا کردن جفت اعدادی که نتیجه جمع آنها عددی یکسان است.

آلبوم

تدریس نور وبازتابش نور،انواع اینه ها

تدریس نور وبازتابش نور،انواع اینه ها
(آموزش پایه)

تدریس نور وبازتابش نور،انواع اینه ها کلاس سوم نظامی