مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

آماده سازی و تغییرات فیزیکی مدرسه برای سال تحصیلی آینده

آماده سازی و تغییرات فیزیکی مدرسه برای سال تحصیلی آینده
(پرورشی)

آماده سازی و تغییرات فیزیکی مدرسه برای سال تحصیلی آینده

آلبوم

01

01
(آموزش پایه)

کسب رتبه اول و دوم در مسابقات کتابخوانی ناحیه 3 توسط دبستان سرآمد علوی