مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

مرور لغات تدریس شده....تقویت املای کلمات...

مرور لغات تدریس شده....تقویت املای کلمات...
(زبان)

مرور لغات تدریس شده....تقویت املای کلمات...

آلبوم

آلبوم

بازی خلاق و هدفمند،تثبیت مفهوم likeو dislike.....

بازی خلاق و هدفمند،تثبیت مفهوم likeو dislike.....
(زبان)

بازی خلاق و هدفمند،تثبیت مفهوم likeو dislike.....
برگزاری کلاس های اوریگامی در تابستان

برگزاری کلاس های اوریگامی در تابستان
(فوق برنامه)

برگزاری کلاس های اوریگامی در تابستان (کاغذ و تا)
بازی شاد و خلاق،مرور مباحث تدریس شده...

بازی شاد و خلاق،مرور مباحث تدریس شده...
(زبان)

بازی شاد و خلاق،مرور مباحث تدریس شده...

آلبوم

تدریس رنگ ها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت

تدریس رنگ ها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت
(زبان)

تدریس رنگ ها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت
تدریس do you likeبا استفاده از اسلاید و پاور پوینت..

تدریس do you likeبا استفاده از اسلاید و پاور پوینت..
(زبان)

تدریس do you likeبا استفاده از اسلاید و پاور پوینت..
تدریس غذاها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت.....

تدریس غذاها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت.....
(زبان)

تدریس غذاها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت.....
بازی خلاق..... آموزش زبان به روش غوطه وری

بازی خلاق..... آموزش زبان به روش غوطه وری
(زبان)

بازی خلاق..... آموزش زبان به روش غوطه وری