مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

برگزاری کلاس های اوریگامی در تابستان

برگزاری کلاس های اوریگامی در تابستان
(فوق برنامه)

برگزاری کلاس های اوریگامی در تابستان (کاغذ و تا)
بازی شاد و خلاق،مرور مباحث تدریس شده...

بازی شاد و خلاق،مرور مباحث تدریس شده...
(زبان)

بازی شاد و خلاق،مرور مباحث تدریس شده...
بازی خلاق و هدفمند،تثبیت مفهوم likeو dislike.....

بازی خلاق و هدفمند،تثبیت مفهوم likeو dislike.....
(زبان)

بازی خلاق و هدفمند،تثبیت مفهوم likeو dislike.....

آلبوم

تدریس do you likeبا استفاده از اسلاید و پاور پوینت..

تدریس do you likeبا استفاده از اسلاید و پاور پوینت..
(زبان)

تدریس do you likeبا استفاده از اسلاید و پاور پوینت..
تدریس غذاها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت.....

تدریس غذاها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت.....
(زبان)

تدریس غذاها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت.....
تدریس رنگ ها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت

تدریس رنگ ها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت
(زبان)

تدریس رنگ ها با استفاده از اسلاید و پاورپوینت
بازی خلاق..... آموزش زبان به روش غوطه وری

بازی خلاق..... آموزش زبان به روش غوطه وری
(زبان)

بازی خلاق..... آموزش زبان به روش غوطه وری

آلبوم

برگزاری کلاس باغبانی

برگزاری کلاس باغبانی
(فوق برنامه)

آموزش باغبانی و آشنایی با انواع گیاهان و بذر ها و کاشت گیاه
آموزش خلاق در تابستان

آموزش خلاق در تابستان
(آموزش پایه)

تقویت دست ورزی در دانش آموزان کلاس اول با روش مونته سوری

آلبوم

آموزش خلاق

آموزش خلاق
(آموزش پایه)

تهیه بستنی یخی توسط دانش آموزان کلاس اول

آلبوم

برگزاری کلاس های رباتیک در تابستان

برگزاری کلاس های رباتیک در تابستان
(فوق برنامه)

برگزاری کلاس های رباتیک در دبستان پسرانه علوی مشهد - تابستان98
برگزاری کلاس های آناتومی علوم

برگزاری کلاس های آناتومی علوم
(آزمایشگاه)

موضوع تشریح جلسه اول:تشریح بدن ماهی