مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم مجاوریان

آلبوم

آلبوم

آلبوم

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت
(پرورشی)

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

آلبوم

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس
(پرورشی)

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس و تقدیر از مربی بهداشت مدرسه
تدریس حرف ط توسط دانش آموز صادق دهستانی

تدریس حرف ط توسط دانش آموز صادق دهستانی
(آموزش پایه)

تدریس حرف ط توسط دانش آموز صادق دهستانی