آلبوم معرفی مشاغل 16 (مهندسی رباتیک)

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/11/24
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
آلبوم معرفی مشاغل 16 (مهندسی رباتیک)

تصویر

معرفی مشاغل 16 (مهندسی رباتیک) 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: