معلم ریاضی متوسطه اول

معصومه عینی راد

معصومه عینی راد

ریاضیات و کاربردها
آمنه فرح کرد محله

آمنه فرح کرد محله

مهندسی صنایع
مهدیه موسوی

مهدیه موسوی

ریاضیات و کاربردها
مینا آقازیارتی فرهانی

مینا آقازیارتی فرهانی

مدیریت ارشد کسب و کار