معلم زبان متوسطه اول

مرضیه دولت آرا

مرضیه دولت آرا

زبان و ادبیات انگلیسی
نسترن آب نیکی

نسترن آب نیکی

مهندسی فناوری اطلاعات
سیده زینب هاشمی کمانگر

سیده زینب هاشمی کمانگر

زبان و ادبیات انگلیسی
مریم توانگر رنجبر

مریم توانگر رنجبر

زبان و ادبیات انگلیسی
آرش کمالوند

آرش کمالوند

زبان و ادبیات انگلیسی
غزاله شکوه آقایی

غزاله شکوه آقایی

آموزش زبان انگلیسی