معلم زبان متوسطه اول

آنیتا اسماعیلی نوجه ده

آنیتا اسماعیلی نوجه ده

زبان و ادبیات انگلیسی
فاطمه حقیقی کارسیدانی

فاطمه حقیقی کارسیدانی

دبیری زبان انگلیسی
زهرا نصیری مغانجوغی

زهرا نصیری مغانجوغی

مترجمی زبان انگلیسی
هنگامه نعمتی نیا

هنگامه نعمتی نیا

مترجمی زبان انگلیسی
ندا داور

ندا داور

آموزش زبان انگلیسی