معلم عربی متوسطه اول

فاطمه خیراتی

فاطمه خیراتی

زبان و ادبیات عربی
امیر یزدانی

امیر یزدانی

الهیات و فقه و حقوق
مهناز میرزاده

مهناز میرزاده

علوم اقتصادی