معلم علوم متوسطه اول

میثم پرنیان خوی

میثم پرنیان خوی

مهندسی معدن
زهرا کرمی

زهرا کرمی

مهندسی شیمی
راضیه حکمت

راضیه حکمت

تکنولوژی آموزشی
مینا آقازیارتی فرهانی

مینا آقازیارتی فرهانی

مدیریت ارشد کسب و کار