معلم فارسی و نگارش متوسطه اول

الناز جلیلی

الناز جلیلی

زبان و ادبیات فارسی
پریسا بیداقداری

پریسا بیداقداری

زبان و ادبیات فارسی
اعظم سبحانی

اعظم سبحانی

زبان و ادبیات فارسی
نوشین الهامی

نوشین الهامی

زبان و ادبیات فارسی
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

مهندسی مکانیک
مینا عبدالهی فرد

مینا عبدالهی فرد

زبان و ادبیات فارسی