معلم فوق برنامه متوسطه اول

محمود رضا شریفی رجبی

محمود رضا شریفی رجبی

مهندسی کامپیوتر
آناهیتا سامری

آناهیتا سامری

مهندسی کامپیوتر
مونا عباس نژاد

مونا عباس نژاد

مهندسی کامپیوتر
مرجان نظری

مرجان نظری

مهندسی کامپیوتر
هاله کریملو

هاله کریملو

مهندسی صنایع