مقاله

اسفند ماه مقدمه ای برای برنامه ریزی عید و جمع بندیایام نوروز، از مهم‌ترین روزها برای جمع بندی می‌باشد. بسیاری از دانش آموزان در این ایام کم‌کاری‌های خود را جبران کرده‌و در کنکور به موفقیت رسیده‌اند.

برگزاری رفراندوم برای کنکور؛ چاره ساز یا چاله سازحجت‌الاسلام ذوعلم با بیان این که کنکور سدی در برابر مباحث تعلیم و تربیتی در مدارس است، خبر از برگزاری رفراندوم برای بودن یا نبودن کنکور داد.

نیم سال دوم، فرصتی طلایی برای موفقیت در کنکوربهترین زمان برای شروع به درس خواندن در تابستان است. اما کسانی که نیم‌سال اول کم کاری داشتید، نگران نباشید؛ زمان جبران هنوز باقی مانده.

تأثیرات خواب کافی بر مطالعهخواب یکی از مهم‌ترین عوامل در بهبود وضعیت مطالعه می‌باشد، تعادل روحی و تمرکز در مطالعه یکی از دستاوردهای خواب مناسب است.

تربیت افراد خردمند در گرو توجه به کیفیت آموزشیجهت‌گیری آموزش و پرورش در کشورهای دنیا به سمت تربیت افراد خردمند است نه افراد باهوش؛ و برای دستیابی به این هدف، لازم است کیفیت آموزشی را ارتقا دهیم.

تغذیه مناسب در مطالعهبدن انسان به گونه‌ای آفریده شده که با تغذیه سالم و متابولیسم هماهنگ، عمل‌کرد اعضای آن بهبود می‌یابد.

تحلیل آزمون دوره‌ایتحلیل آزمون به اندازه‌ی خود آزمون دوره‌ای، دارای اهمیت می‌باشد، و تأثیر مستقیم بر نتیجه‌ی آزمون‌های بعدی شما خواهد داشت.

منشور غبار گرفته‌ای به نام حقوق دانش آموزی و مسیر تاریک اجرامنشور حقوق دانش آموزی با 7 فصل و 54 ماده، سال‌هاست که حقوق دانش آموزان ایرانی را تعریف کرده است ولی متاسفانه به مرحله‌ی اجرا نرسیده است.

هشدار نشانه های افسردگی در دانش آموزانافسردگی در دانش آموزان و آسیب‌های اجتماعی که گریبان‌گیر نوجوانان شده است، تهدیدی است که باید به آن توجه شود.

دختران فعال در فضای مجازی دو برابر پسران دچار افسردگی هستند!بررسی‌ها بیانگر آن است که بسیاری از دختران فعالیت زیادی در فضای مجازی دارند و میزان افسردگی در دختران فعال در فضای مجازی دو برابر پسران است.