آلبوم 25 مهر روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر گرامی باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/25
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: مصطفی رحماندوست پروفسور پرویز کردوانی پروفسور محمود حسابی پروفسور مجید سمیعی مهدی اخوان ثالث ابن سینا نیما یوشیج سهراب سپهری محمدتقی بهار ابوریحان بیرونی
آلبوم 25 مهر روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر گرامی باد

تصویر

25 مهر روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر گرامی باد 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: