نمونه سوال میان نوبت 1 و همگام 1 هشتم متوسطه - فارسی

نوع: برخط تشریحی
تعداد پرسش: 13
نمره‌ی کل: 20.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.50
مبحث: معنی و مفهوم شعر
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.50
مبحث: معنی واژه‌
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: دانش زبانی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.50
مبحث: دانش ادبی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.50
مبحث: تاریخ ادبیات
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.50
مبحث: تاریخ ادبیات
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: دستور زبان فارسی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.50
مبحث: دانش ادبی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 2.00
مبحث: معنی و مفهوم
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: معنی و مفهوم
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: قلمرو زبانی
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: دانش زبانی
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: معنی و مفهوم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: