نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان
جلسات |

اصفهان - متوسطه‌ی دوم پسران یازدهم ریاضی مدرسه یازدهم تجربی مدرسه

نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان و بررسی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان

نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان 1
نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان 2
نشست تحلیلی اولیای مدعو پایه‌ی یازدهم با مدیر دبیرستان 3