پاسخ‌نامه‌ی کتاب

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: