کتاب استعداد تحلیلی و هوش چهارم دبستان

عنوان انگلیسی: Fourth Analytical Talent and Intelligence Of Fourth Elementary School
رده بندی: تیزهوشان
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
هفته اول تا هفته چهارم
هفته پنجم تا هفته هشتم
هفته نهم تا هفته دوازدهم
هفته سیزدهم تا هفته شانزدهم
هفته هفدهم تا هفته بیستم
هفته بیست و یکم تا هفته بیست و چهارم
هفته بیست و پنجم تا هفته بیست و هشتم
گزیده‌ی کتاب استعداد تحلیلی چهارم
توضیحات

مجموعه 3 جلدی کتاب استعداد تحلیلی و هوش انتشارات علوی برای 3 پایه دوره دوم دبستان (چهارم و پنجم و ششم) تألیف شده است. هر حلد برای 28 جلسه آموزشی در طول سال تنظیم گردیده است. در بالای صفحه ی آغازین هر جلسه ، شناسنامه مختصری برای پرسش های هفته آمده است تا هم هدف کلی پرسش و درجه ی دشواری آن را نشان دهد و هم نشانی پرسش های غیر الیفی را مشخص سازد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: