کتاب ریاضی دوم دبستان

عنوان انگلیسی: Math Of Second Elementary School
رده بندی: درنا و برنا
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
فصل اول: عدد و رقم
فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی
فصل سوم: اشکال هندسی
فصل چهارم: اعداد سه رقمی
فصل پنجم: اندازه گیری
فصل ششم:جمع و تفریق اعداد سه رقمی
فصل هفتم: کسر و احتمال
فصل هشتم: آمار و نمودار
ارزشیابی
گزیده‌ی کتاب ریاضی دوم
توضیحات

کتابی که پیش رو دارید براساس اهداف کتاب های دبستان بوده که در برگیرنده مفاهیم کلی در هر بخش با نگاه کل به جزء می باشد. ساختار کتاب به شرح زیر است: 1.درسنامه: در این قسمت مطالب درسی آموزش داده شده تا دانش آموزان و اولیا بتوانند قدم به قدم با روش های حل مسائل ریاضی پایه دوم آشنا شوند. 2. کار در کلاس: سؤالات در این بخش، هم سطح با مفاهیم و مطالب کتاب درسی است تا باعث تعمیق مطالب فراگرفته باشند. 3. تمرین: در این بخش سؤالاتی برای تمرین بیشتر در منزل و روبه رو شدن با چالش بیشتر ارائه شده است. 4. زنگ تفریح: نکات جالبی از رابطه ی ریاضی

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: