کتاب ریاضی هفتم

عنوان انگلیسی: Seventh Math
رده بندی: کار
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
فصل اول: راهبرد حل مسئله
فصل دوم: عددهای صحیح
فصل سوم: جبر و معادله
فصل چهارم: هندسه و استدلال
فصل پنجم: شمارنده ها و اعداد اول
فصل ششم: سطح و حجم
فصل هفتم: توان و جذر
فصل هشتم: بردار و مختصات
فصل نهم: آمار و احتمال
گزیده‌ی کتاب ریاضی هفتم
توضیحات

اواحد انتشارات مؤسسه علمی آموزشی علوی برای ارتقای سطح علمی دانش آموزان و دانش پژوهان با استفاده از دانش و تجربه ی مؤلفان، مدرسان مدارس و آموزشگا ه های خود به تدوین و چاپ کتا ب های کمک آموزشی اقدام کرده است. کتاب ریاضی هفتم متوسطه 1 از مجموعه کتاب های کار علوی ویژگی های زیر را داراست: درسنامه ی روان همگام با سرفصل دروس کتاب درسی نکات کلیدی به همراه توضیحات جامع و روان مجموعه ای از سؤالات تشریحی طبقه بندی شده بر طبق سرفصل دروس استفاده از سؤالات حل شده و بدون حل برای یادگیری و تثبیت آزمون های استاندارد برای سنجش دانش آموزان در انتهای کتاب

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: