کتاب ریاضی چهارم دبستان

عنوان انگلیسی: Math Of Fourth Elementary School
رده بندی: درنا و برنا
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
فصل اول: اعداد و الگو ها
فصل دوم: کسر
فصل سوم: ضرب و تقسیم
فصل چهارم: اندازه گیری
فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری
فصل ششم: شکل های هندسی
فصل هفتم: آمار و احتمال
ارزشیابی
گزیده‌ی کتاب ریاضی چهارم
توضیحات

کتابی که پیش رو دارید براساس اهداف کتاب های دبستان بوده که در برگیرنده مفاهیم کلی در هر بخش با نگاه کل به جزء می باشد. ساختار کتاب به شرح زیر است: 1.درسنامه: در این قسمت مطالب درسی آموزش داده شده تا دانش آموزان و اولیا بتوانند قدم به قدم با روش های حل مسائل ریاضی آشنا شوند. 2. کار در کلاس: سؤالات در این بخش، هم سطح با مفاهیم و مطالب کتاب درسی است تا باعث تعمیق مطالب فراگرفته باشند. 3. تمرین: در این بخش سؤالاتی برای تمرین بیشتر در منزل و روبه رو شدن با چالش بیشتر ارائه شده است. 4. زنگ تفریح: نکات جالبی از رابطه ی ریاضی

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: