کتاب علوم سوم دبستان

عنوان انگلیسی: Science Of Third Elementary School
رده بندی: درنا و برنا
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
درس اول: زنگ علوم
درس دوم: خوراکی ها
درس سوم: مواد اطراف ما
درس چهارم: اندازه گیری مواد
درس پنجم: آب ماده ی با ارزش
درس ششم: زندگی ما و آب
درس هفتم: نور و مشاهده اجسام
درس نهم: نیرو همه جا (1)
درس دهم: نیرو همه جا (2)
درس یازدهم: بکارید و ببینید
درس دوازدهم و سیزدهم: هر کدام جای خود (1) و (2)
درس چهاردهم: از گذشته تا آینده
ارزشیابی
گزیده‌ی کتاب علوم سوم
توضیحات

کتابی که پیش رو دارید براساس اهداف کتاب های دبستان بوده که در برگیرنده مفاهیم کلی در هر بخش با نگاه کل به جزء می باشد. ساختار کتاب به شرح زیر است: 1.درسنامه: خلاصه ی درس همراه با اهداف آن جهت آشنایی اولیا و دانش آموزان 2.کار در کلاس: سؤالاتی هم سطح با مفاهیم و مطالب کتاب درسی 3. تمرین: در این بخش سؤالاتی برای تمرین بیشتر در منزل و روبه رو شدن با چالش بیشتر ارائه شده است. 4. کارگاه خلاق: شامل تجربه ای علمی و لذت بخش در ارتباط با مباحث

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: