کتاب علوم هشتم

عنوان انگلیسی: Eighth Science
رده بندی: کار
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
درس اول: مخلوط و جداسازی مواد
درس دوم: تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی
درس سوم: از درون اتم چه خبر
درس چهارم: تنظیم عصبی
درس پنجم: حس و حرکت
درس ششم: تنظیم هورمونی
درس هفتم: الفبای زیست فناوری
درس هشتم: تولید مثل در جانداران
درس نهم: الکتریسیته
درس دهم: مغناطیس
درس یازدهم: کانی ها
درس دوازدهم: سنگ ها
درس سیزدهم: هوازدگی
درس چهاردهم: نور و ویژگی های آن
درس پانزدهم: شکست نور
گزیده‌ی کتاب علوم هشتم
توضیحات

واحد انتشارات مؤسسه علمی آموزشی علوی برای ارتقای سطح علمی دانش آموزان و دانش پژوهان با استفاده از دانش و تجربه ی مؤلفان، مدرسان مدارس و آموزشگا ه های خود به تدوین و چاپ کتا ب های کمک آموزشی اقدام کرده است. کتاب علوم هشتم متوسطه 1 از مجموعه کتاب های کار علوی ویژگی های زیر را داراست: درسنامه ی روان همگام با سرفصل دروس کتاب درسی نکات کلیدی به همراه توضیحات جامع و روان مجموعه ای از سؤالات تشریحی طبقه بندی شده بر طبق سرفصل دروس استفاده از سؤالات حل شده و بدون حل برای یادگیری و تثبیت آزمون های استاندارد برای سنجش دانش آموزان در انتهای کتاب

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: