کتاب فارسی دوم دبستان

عنوان انگلیسی: Persian Of Second Elementary School
رده بندی: درنا و برنا
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
درس اول: کتاب خانه ی کلاس ما
درس دوم: مسجد محله ی ما
درس سوم: خرس کوچولو
درس چهارم: مدرسه خرگوش ها
درس پنجم: چوپان درست کار
درس ششم: کوشا و نوشا
درس هفتم: دوستان ما
درس هشتم: از همه مهربان تر
درس نهم: زیارت
درس دهم: هنرمند
درس یازدهم: درس آزاد
درس دوازدهم: فردوسی
درس سیزدهم: ایران زیبا
درس چهاردهم: پرچم
درس پانزدهم: نوروز
درس شانزدهم: پرواز قطره
درس هفدهم: مثل دانشمندان
ارزشیابی
گزیده‌ی کتاب فارسی دوم
توضیحات

کتابی که پیش رو دارید براساس اهداف کتاب های دبستان بوده که در برگیرنده مفاهیم کلی در هر بخش با نگاه کل به جزء می باشد. ساختار کتاب به شرح زیر است: 1.درسنامه: خلاصه ی درس همراه با اهداف آن جهت آشنایی اولیا و دانش آموزان 2. جعبه ی کلمات: آشنایی با واژه های جدید 3. تمرین: در این بخش سؤالاتی برای تمرین بیشتر در منزل و روبه رو شدن با چالش بیشتر ارائه شده است. 4. درک مطلب: خواندن داستان های کوتاه با هدف روان خوانی

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: