کتاب فارسی سوم دبستان

عنوان انگلیسی: Persian Of Third Elementary School
رده بندی: درنا و برنا
پاسخ‌نامه‌ی کتاب
درس اول: محله ما
درس دوم: زنگ ورزش
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک
درس چهارم: آواز گنجشک
درس پنجم: بلدرچین و برزگر
درس ششم: فداکاران
درس هفتم: کار نیک
درس هشتم: پیراهن بهشتی
درس نهم: بوی نرگس
درس دهم: یار مهربان
درس یازدهم: نویسنده ی بزرگ
درس دوازدهم: ایران عزیز
درس سیزدهم: درس آزاد
درس چهاردهم: ایران آباد
درس پانزدهم: دریا
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد
درس هفدهم: چشم های آسمان
ارزشیابی
گزیده‌ی کتاب فارسی سوم
توضیحات

کتابی که پیش رو دارید براساس اهداف کتاب های دبستان بوده که در برگیرنده مفاهیم کلی در هر بخش با نگاه کل به جزء می باشد. ساختار کتاب به شرح زیر است: 1.درسنامه: خلاصه ی درس همراه با اهداف آن جهت آشنایی اولیا و دانش آموزان 2. جعبه ی کلمات: آشنایی با واژه های جدید 3. تمرین: در این بخش سؤالاتی برای تمرین بیشتر در منزل و روبه رو شدن با چالش بیشتر ارائه شده است. 4. درک مطلب: خواندن داستان های کوتاه با هدف روان خوانی

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: