چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان
پرورشی

چهارمین جلسه انجن اولیا و مربیان در روز یکشنبه 17 آذر در محل دبیرستان برگزار گردید

متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کهکشان1 ستارگان2
چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان 1
چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان 2
چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان 3
چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان 4
چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان 5