هاله کریملو


مهربان، خوش برخورد، نظم و مدیریت از ویژگی های این دبیر و هنر در زمینه های مختلف و معماری داخلی از توانایی های این دبیر می باشد.
هاله کریملو
سخن دبیر
ادب دانش آموزان مهمترین مسئله است حتی بالاتر از تحصیل.
ماه تولد:
شهریور

مدرک تحصیلی:
کارشناسی مهندسی صنایع
سال شروع به کار:
1393