آلبوم گرفتن تست کرونا توسط واحد بهداشت

رده: جلسات
تاریخ: 1399/07/02
شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: پیش دبستانی 1 پیش دبستانی 2 پیش1 پیش2 اول 1 اول 2 دوم 1 دوم 2 سوم 1 سوم 2
آلبوم گرفتن تست کرونا توسط واحد بهداشت

تصویر

گرفتن تست کرونا توسط واحد بهداشت 19
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: