یازدهم تجربی
پرورشی |

متوسطه دوم دخترانه اصفهان یازدهم تجربی مدرسه
یازدهم تجربی 1