یازدهم تجربی
پرورشی |

اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران یازدهم تجربی مدرسه
یازدهم تجربی 1