فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 4 از صفحه ی 9 ، صفحه ی 10 و سوال 1 از صفحه ی 11 از کتاب ریاضی انجام شد. کاردرکلاس صفحه ی 10 و سوال 6 از صفحه ی 11 از کتاب کار ریاضی علوی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، تمرین های صفحات 12و13 از کتاب کار ریاضی علوی را انجام دهید.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 9 و 10و 11 از کتاب کار علوم علوی تدریس شد.

املا سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: املا از درس اول کتاب فارسی ( محله ی ما ) در کلاس تمرین شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، کلمات زیر را از درس اول کتاب فارسی ( محله ی ما) پیدا کنید و جملاتی ازدرس که این کلمات در آن ها می باشند ، بنویسید.( به عنوان مثال، برای کلمه ی *خانواده اش* ، جمله ای که در درس این کلمه را داردامید با *خانواده اش* تازه به این محله آمده بود.) ثبت نام - ناراحت -با دقت -دکان -قنادی -عظمتی- قبلاً

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور دروس 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.روخوانی داستان انجام شد. 4:دوره لغات صفحه 9 انجام شد. *عزیزان در این هفته تمرین دیکته را شروع نکنید. تا اطلاع ثانوی تمرین دیکته شروع نشود* با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Ojagh
تکلیف: کتاب کار صفحه 6-7انجام شود. سپاس

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 8 و سوال 3 از صفحه ی 9 از کتاب ریاضی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، تمرین های صفحه ی 11 از کتاب کار ریاضی علوی را انجام دهید.( سوال های 1 و 2 و 3 و 4)

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور دروس 2.مشاهده فیلم اموزشی 3.دوره مشاغل مهم انجام شد. 4:دوره ساختار جمله با Do you like....? *عزیزان در این هفته تمرین دیکته را شروع نکنید. تا اطلاع ثانوی تمرین دیکته شروع نشود* با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Ojagh
تکلیف: کتاب کار صفحه 4 - 5 انجام شود. با تشکر

هوش و ریاضی

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 8 از کتاب هوش انجام شد.
تکلیف: سوال 3 و 4 از صفحه ی 9 از کتاب هوش انجام شود.( سوال 4 جلسه آینده در کلاس انجام خواهد شد.و برای چک کردن سوال 3 پاسخ ارسال می شود.)

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس اول ( صفحات 9 تا 12 ) از کتاب علوم تدریس شد.
تکلیف: دخترهای گلم، جدول های مربوط به صفحات 9 تا 12 از کتاب علوم را تکمیل کنید و از صفحات عکس ارسال شوند.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: شعر خداوند رنگین کمان ( صفحه ی 10) از کتاب فارسی تدریس شد.
تکلیف: دختر های گلم، روخوانی و معنی شعر را با فایل های ارسال شده، تمرین کنید. همچنین ویس روخوانی شعر را ارسال بفرمائید. با تشکر از همراهی والدین گرامی

قرآن سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: روخوانی اذان و اقامه ( صفحات 4 و 5) از کتاب قرآن تمرین شد.
تکلیف: عزیزانم، روخوانی اذان و اقامه را با فایل ارسال شده، در طول هفته ( تا جلسه ی آینده) تمرین کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class Third grade روز : شنبه تاریخ: 00.7.3 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... (Parisa Ojagh). How are you? I'm fine thank you. And you? 2.گوش دادن و تمرین شعر Wash your hands 3.دوره قوانین کلاسی انلاین و کلاسی حضوری *عزیزان در صورت عدم دریافت کتاب ها به مدرسه تشریف بیاورید و دریافت کنید* با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Ojagh
تکلیف: ندارند
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: