فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 2
فعالیت: **هفته پژوهش*-* دانش آموزان عزیز به جهت هفته پژوهش فعالیت های پژوهشی و عملی خود را در روزهای حضوری به مدرسه تحویل دهید. با تشکر واحد آموزش

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام مبحث معرفی پول فصل چهارم کتاب کار ریاضی علوی در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 87و88 کتاب کار ریاضی انجام شود و برای من ارسال کنید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام تدریس قسمت واژه سازی و بیاموز وبگو درس دوستان ما تدریس شد.
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 47 نگارش انجام دهید و برای من ارسال کنید.

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: با سلام و احترام درس 9 هدیه پرسش می شود و مطالعه شود .

قرآن دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام قرآن درس 8 تدریس شد به همراه کلیپ آموزشی

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/22 1. مرور مکالمه ی شماره های 1,2,3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعر: Hello song. Can you ...? Song 4. مرور لغات درس چهارم Action verbs: nod your head, touch your nose, stretch your arms, play football, clap your hands, jump, swim, skip, ... 5. مرور گرامر درس چهارم Can: I can/can't swim/jump/wave my arms/run/hop/... She can/can't swim/jump/wave her arms/run/hop/... He can/can't swim/jump/wave his arms/run/hop/... 6. تدریس جملات پرسشی و استفاده از کلمه ی can Can you swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, I can. No, I can't. Can he swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, he can. No, he can't. Can she swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, she can. No, she can't. 7. انجام فعالیت های صفحات 40 تا 42 کتاب درسی
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم ده کلمه ی ارسال شده ی Spelling bee را تمرین نماید و کلمات را spell کند. صفحات 12،13،18،19 جزوه ی جدید (آذر ماه) را انجام دهد و عکس صفحات 40 تا 42 کتاب ODI 1 همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 12 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر گلم با توجه به تصاویر در جاهای خالی can و can't بنویسد. صفحه ی 13 جزوه ی جدید (آذرماه): دخترم با توجه به تصاویر یه سوالات پاسخ کوتاه مناسب دهد. صفحات 18،19 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر عزیزم دقیقا مانند نمونه های ارسال شده جمله بسازد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

هوش و ریاضی

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام رفع اشکال ارزشیابی فصل سوم ریاضی و صفحه 33 کتاب هوش انجام شد و مسابقه خانم آقای ریاضی انجام شد .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Math (ریاضی به زبان انگلیسی) روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/22 1. مرور مکالمه ی شماره های 1 و 2و 3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4.مرور مبحث اعداد ( شمارش اعداد 0 تا 100) 0, 1, 2, 3, ... , 100. 5. مرور مبحث After After number four is number five. After number eight is number nine. 6. مرور مبحث before Before number four is number three. Before number eight is number seven. 7. مرور مبحث between Between numbers 35 and 37 is number 36. Between numbers 12 and 14 is number 13. Between numbers 56 and 58 is number 57 8.تدریس مبحث اعداد زوج Even numbers:2,4,6,8,10,... 9.تدریس مبحث اعداد فرد Odd numbers:1,3,5,7,9,...
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم برای درس ریاضی به زبان انگلیسی تکلیفی ندارد.
فعالیت: **هفته پژوهش** دانش آموزان عزیز در روزهای حضوری کلاسشان فعالیت ها و کارهای عملی خود را جهت نمایشگاه هفته پژوهش حتماً حتماً همراه داشته باشند و به معلم خود تحویل نمایند** با تشکر واحد آموزش

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام قسمت کامل کن ساعت های صفحه 58 کتاب درسی ریاضی در کلاس برای بچه ها تدریس شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 195 تا 198 کتاب کار ریاضی علوی انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام در 6 علوم پرسیده شد .
تکلیف: دحترهای گلم درس 6 علوم دوباره در روز سه شنبه پرسیده می شود و مطالعه شود .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام درس دوستان ما کلمات هم معنی و مخالف درس پرسیده شد و قسمت بخوان وبیندیش مورچه اشک ریزان در کلاس تدریس شد .

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی و کاردستی سبزیجات انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد دفتر نقاشی، ماژیک و پاستل روغنی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی و کاردستی سبزیجات انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد دفتر نقاشی، ماژیک و پاستل روغنی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یکشنبه Sunday تاریخ: 1400/9/21 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعر: Hello song. 4. مرور لغات درس چهارم Action verbs: nod your head, touch your nose, stretch your arms, play football, clap your hands, jump, swim, skip, ... 5. مرور گرامر درس چهارم Can: I can/can't swim/jump/wave my arms/run/hop/... She can/can't swim/jump/wave her arms/run/hop/... He can/can't swim/jump/wave his arms/run/hop/... 5. تدریس جملات پرسشی و استفاده از کلمه ی can Can you swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, I can. No, I can't. Can he swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, he can. No, he can't. Can she swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, she can. No, she can't.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم Spelling لغات را تمرین نماید و کلمات را spell کند و صفحات 39 و 40 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 2 صفحه ی 39 کتاب کار ODI 1: دختر نازم با توجه به تصاویر دور کلمه های مناسب خط بکشد. تمرین 3 صفحه ی 39 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم جملات را بخواند در مربع های مربوط به تصاویر شماره ی جملات مناسب تصاویر را بگذارد. تمرین 4 صفحه ی 40 کتاب کار ODI 1: دختر گلم کلمات را کامل کند و به تصاویرشان متصل کند. تمرین 5 صفحه ی 40 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم جملات را بخواند و با توجه به تصاویرشان اگر جملات درست بودند، True و اگر نادرست بودند، False را انتخاب کرده و دور آن ها را خط بکشد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث کار گروهی
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 33
فعالیت: **هفته پژوهش** دانش آموزان عزیز در روزهای حضوری کلاسشان فعالیت ها و کارهای عملی خود را جهت نمایشگاه هفته پژوهش حتماً حتماً همراه داشته باشند و به معلم خود تحویل نمایند** با تشکر واحد آموزش

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام برپایی جشن 100 و آموزش معرفی پول صفحه 57 کتاب درسی ریاضی تدریس شد. دخترهای که در مدرسه حضور نداشتند یک عکس با تاج خودشون برای من بفرستند ممنون
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 58 کتاب ریاضی به غیر از قسمت کامل کن این صفحه خودرا حل کنید وبرای من ارسال کنید.

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: با سلام واحترام سوالات درس 6 مطالعه کنید وفردا درکلاس پرسش می شود .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: با سلام واحترام کاربرگ فارسی درس دوستان ما را حل کنید و برای من ارسال کنید . کلمات هم معنی ومخالف را تمرین کنید و فردا در کلاس پرسش می شود

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: 1.Spelling Bee (15 words) 2.Conversation (in pairs) 3.Action Words 4.Review of Subject Pronouns
فعالیت: دخترای قشنگم جهت شرکت در جشن صد ،مطابق رنگ گروه هاوسیستمی طبق نمونه تاج ارسال شده ، تاج را درست کنید و روز شنبه به همراه کتاب درسی ریاضی خود به مدرسه بیاورید تا باهم یادگرفتن عدد صد را جشن بگیریم. در تکلیف درس ریاضی فایل قابل رویت است. **هفته پژوهش** دانش آموزان عزیز در روزهای حضوری کلاسشان فعالیت ها و کارهای عملی خود را جهت نمایشگاه هفته پژوهش حتماً حتماً همراه داشته باشند و به معلم خود تحویل نمایند** با تشکر واحد آموزش

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام رفع اشکال ساعت با مبحث نیم و ربع و یک ربع مانده و پرسش ساعت از بچه ها و توضیح صفحه53 کتاب ریاضی سوالات مربوط به ریاضی در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترای قشنگم جهت شرکت در جشن صد، مطابق رنگ گروه هاوسیستمی طبق نمونه تاج ارسال شده ، تاج را درست کنید و روز شنبه به همراه کتاب درسی ریاضی خود به مدرسه بیاورید تا باهم یادگرفتن عدد صد را جشن بگیریم.

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام ادامه فیلم های بچه ها در مورد سایه ها و صفحه 53 کتاب علوم در کلاس ارائه شد.

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام رواخوانی درس دوستان ما و حل درک مطلب فارسی درس دوستان ما انجام شد .
تکلیف: کاربرگ فارسی و کلمات هم معنی و مخالف درس دوستان ما را نوشته و برای من ارسال کنید و پرسش کلمات هم معنی و مخالف پرسیده می شود .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/9/17 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره ی "الفیل" و مرور شمارش اعداد 1 تا 100 3.گوش دادن به شعر: Hello song. Action verbs song 4. تدریس لغات درس چهارم Action verbs: nod your head, touch your nose, stretch your arms, play football, clap your hands, jump, swim, skip, ... 5. تدریس گرامر درس چهارم Can: I can/can't swim/jump/wave my arms/run/hop/... She can/can't swim/jump/wave her arms/run/hop/... He can/can't swim/jump/wave his arms/run/hop/...
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم پانزده کلمه ی ارسال شده ی Spelling bee را تمرین نماید و کلمات را spell کند. (فیلم آفلاین در واتساپ ارسال شده است.) وصفحه ی 38 کتاب کار و صفحه ی 17 جزوه ی جدید (آذر ماه) را انجام دهد سپس عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 17 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر گلم دقیقا مانند نمونه های داده شده با استفاده از کلمات جمله بسازد. صفحه ی 38 کتاب کار: دختر نازم تصاویر را با دقت ببیند و نام هر کدام را از کادر بالا انتخاب کرده و بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: ص 23 مبحث رسم اشکال گرافیکی تدریس شد
تکلیف: عزیزان لطفا مطابق فایل ارسالی اشکال و متون هنری درج کنید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: