فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا ص 108 از کتاب کار از فصل زاویه ها را با کمک خود بچه ها حل کردیم سپس در ادامه اندازه گیری زاویه ها را تدریس کردیم و ص 86 از کتاب درسی را حل کردیم.
تکلیف: ص 86 و 87 از کتاب درسی حل شود. فایل صفحه 108 کتاب کار نیز در واتساپ قرار داده شده حتما چک کنید و برای من ارسال کنید. تقسیم و ضرب زیر را انجام دهید. 9850 تقسیم بر 67 9860×60700

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 95 تا 97 کتاب کار علوم حل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 11 مطالعات اجتماعی مورد پرسش قرار گرفته و درس 12 تدریس شد.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز تصویرسازی فرم سوم داستان خالخالی انجام شد برای جلسه بعد مقوا رنگی اندازهA3 به تعداد 6 عدد و چسب ماتیکی و قیچی و پاستل و ماژیک همراه داشته باشید
تکلیف: امروز تصویرسازی فرم سوم داستان خالخالی انجام شد برای جلسه بعد مقوا رنگی اندازهA3 به تعداد 6 عدد و چسب ماتیکی و قیچی و پاستل و ماژیک همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 55 has been taught Game .2
تکلیف: 1. Please do page 51 of your workbook 2. Please listen to Track 8 on page 55 of your book, then do it 3. Please listen to Track 9 on page 55, then try to read the text fluently and send your voice message to me :)

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته ( مالیات ) با مشارکت دانش آموزان بررسی و تصحیح شد . درس 12( بیمه ) تدریس شد . دانش آموزان با تاریخچه ی بیمه و مفاهیم بیمه ، بیمه گذار ، بیمه گر و انواع بیمه آشنا شدند . کلیپ مربوط به بیمه آتیه نمایش داده شد . پاور پوینت درس بیمه نشان داده شد .فعالیت کلاسی درس بیمه انجام شد.
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 79و 78 را در کتاب انجام داده و لازم نیست در پرتال بفرستید . دختر خانم های زیبا و با هوش با دقت به سئوالات سنجش استعداد درس سواد مالی پاسخ دهید . لطفاً منظم و به ترتیب پاسخ ها را نوشته و تصاویر خوانا و واضح برای من در پرتال ارسال کنید . مهلت ارسال تا روز چهار شنبه 1400/10/22ساعت 7 صبح میباشد .

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: صفحات 92 تا 94 کتاب کار علوم حل شد. پرسش از درس 7 علوم صورت گرفت.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: فایل صوتی املا در گروه قرار داده شد.
تکلیف: به فایل صوتی با دقت گوش داده و متن را در دفتر املا به صورت مرتب و خوانا نوشته، تصویر آن را ارسال کنید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: درس 11 اجتماعی مطالعه شود. صفحه 78 کتاب کار اجتماعی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Units 0 - 4 has been reviewed Conversation has been practiced.2

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: ادامه نمودار تدریس شد.
تکلیف: لطفا پروژه پایانی خود را ارسال کنید.

مهارت اجتماعی

مدرس: شریعت زاده، گل آرا
فعالیت: پایان این جلسه ی آموزشی، دانش آموزان قادر هستند به شکل مناسب فضاهای رسمی، میز غذا را بچینند .
تکلیف: دانش آموزان از یک میز/ سفره ی واقعی منزلشان که خود آن را طبق استانداردها چیده اند )همراه با تزئین دستمال سفره( دو عکس )یکی سلفی، یکی از میز/ سفره( ارسال نمایند

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 85 کتاب کار به شکل عملی و ساخت اشکال هندسی و بررسی ویزگی های آن تدریس شد . در ادامه ص 105 و 106 از کتاب کار حل گردید.
تکلیف: ص 107 از کتاب کار حل شود.فیلم در گروه گذاشته شده نیز دیده شود.ضرب و تقسیم زیر نیز حل شود. 259×306 56723

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 92 تا 94 کتاب کار علوم حل شود. درس 7 علوم به طور کامل مطالعه شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 10 فارسی تدریس شد و به سوالات درست و نادرست و درک مطلب آن پاسخ داده شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: Page 54 has been taught .1 Conversation has been practiced.2 3. Game 4. Song has been practiced
تکلیف: 1. Please practice the Conversation which I've sent to you 2. Please do pages 49 and 50 of your Workbook

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ابتدا رفع اشکال صورت گرفت سپس در ادامه ص 84 و 85 از فصل چهارم به شکل دست ورزی تدریس و حل شد.
تکلیف: ص 85 کتاب درسی حل شود. فیلم در واتساپ حتما ببینید.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: تدریس درس 7 علوم تکمیل شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 9 نگارش تدریس شد.
تکلیف: فعالیت صفحه 56 کتاب نگارش انجام شود. درس 9 کتاب کار فارسی حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 53 has been taught Quran has been practiced.2 3. Game 4. Song has been practiced
تکلیف: 1. Please do page 52 and 53 of your Workbook

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: دو نمونه کاربرگ با هدف مرور فصل 1 تا 3 به منظور آمادگی بیشتر برای امتحان ترم اول حل گردید.
تکلیف: ص 199و 200و201و202 از کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کلاس حضوری: درس 6 مرور شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کلاس حضوری: درس 7 مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 52 has been taught Game.2 3. Song has been practice
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: