فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 3

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered page 73 We had a discussion about money tree
تکلیف: workbook:72,73 book:page 73 part10
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: