فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40171

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : تدریس کامل 4 باب ثلاثی مزید درس 3 / بررسی کامل اعلموا / حل دو مورد از اختبر نفسک درس 3 / زنگ دوم : ترجمه متن درس 3 / بررسی نکات داخل متن از افعال و حروف ناصبه با فعل مضارع که التزامی معنا میشه / بررسی ترجمه خاص در باب رفته بعضی افعال / ترجمه ضمیر متصل به کلمات / حل سوالات بعد از متن درس 3 / بررسی لغات /
تکلیف: تکلیف حفظ کردنی : حفظ 8 باب درس 3 و 4 / حفظ لغات درس 4 تکلیف نوشتاری : حل تمارین 2 و 6 درس 3 / ترجمه متن درس 4 / حل سوالات بعد از متن درس 4 / ترجمه حوار درس 4 /

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تدریس فصل 4 تا اخر صداهای قلبی
تکلیف: حل تست ها تا اخر صداهای قلبی

فیزیک دهم تجربی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: حل تمرین 5 شناوری فصل 2 از کتاب کار-حل تمرین 6 فصل 2 شماره های زوج- تدریس انرژی جنبشی فصل 3
تکلیف: تمرین 6 از فصل 2 کتاب کار شماره های فرد- تمرین 1 از فصل 3 کتاب کار شماره های 1 تا پایان 11- کتاب کار=کتاب سیمی

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: ارتباط چیست؟ ارتباط موثر چیست؟ بررسی موقعیت هایی که نیاز به برقراری ارتباط داریم. چرا برقراری ارتباط با دیگران الزامی است؟
تکلیف: در چه موقعیت هایی برای برقرای ارتباط با دیگران با مشکل مواجه می شوید؟ در همین قسمت پاسخ های خود را یادداشت نمایید. سوالی هم داشتید بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: