فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40171

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 6 تدریس دستور درس 6 :ضمایر شخصی جهش ضمیر و نقشهای مفعول و متمم و ...
تکلیف: 20تست از درس 5 و 20 تست از درس 6 ارسال تصاویر مطالب نوشته شده در کتاب

فیزیک دهم تجربی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: حل تست های 92 تا 102 از فصل 2 کتاب تست علوی-تدریس اصل برنولی و آهنگ شارش حجمی پایان فصل 2
تکلیف: حل تمرین 5 از فصل 2 کتاب کار (سیمی) به جز قسمت ب سوال 81 و سوالات 87 و 88و 89 و حل تمرین 6 از فصل 2 کتاب کار (سیمی) شماره های زوج-فایل سوالات حل شده از کتاب تست علوی پیوست است

دین و زندگی دهم

مدرس: پاشا، محمد
فعالیت: تدریس درس 3
تکلیف: پرسش از درس 3 - انجام اندیشه و تحقیق درس3

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : ترجمه متن درس 2 / بررسی افعال داخل متن / حفظ لغات درس 2 / حل سوالات بعد از متن درس 2/ حل تمرین 3 و عبارت اول تمرین 4 از درس 2 / زنگ دوم : تکمیل تمارین 4 و 5 و 6 و انوار القرآن درس 2 / *اتمام درس 2 * / شروع تدریس ثلاثی مزید درس 3 / بررسی مفهوم ثلاثی مزید و 4 باب
تکلیف: حفظ کردنی : حفظ لغات درس 3 / حفظ 4 باب درس 3 نوشتاری : ترجمه متن درس 3 / حل سوالات بعد از متن درس 3 / ترجمه حوار درس 3 / حل تمارین 1 ، 3 ، 4 ، 5 و انوار القرآن درس 3

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تدریس تا اخر فصل 3
تکلیف: انجام تست ها تا پایان فصل 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: