فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

شیمی یازدهم

مدرس: شفیعی، محمد
تکلیف: حل تست های داده شده در دفتر یا برگه پاسخ سوالات مخصوص

دین و زندگی یازدهم

مدرس: حکمت، پوریا
فعالیت: جلسه آینده پرسش کلاسی از درس 8 عزیزان آمادگی حل تست از دروس 6 و 7 رو هم داشته باشند
تکلیف: حل 50 تست اول جزوه به صورت تشریحی و کامل

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: احتمال کل و قانون بیز تدریس شد و مثال های مربوطه حل شد تعدادی تست ازکتاب همرا بررسی شد
تکلیف: تمرین صفحه 64 و 65 و 66 کتاب درسی

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: مرور مجدد مفاهیم طراحی صفحه استاتیک+ پرسش کلاسی
تکلیف: طراحی و ساخت یک صفحه کامل وب از مفاهیم تدریس شده

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات تشریحی تا آخر فصل حل تست های جزوه تا سوال 50
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: